For Zimbabwe by Zimbabweans

Mapositori Drama – Jambanja Pasowe (VIDEO)

 • Pakaipa

 • warowazve here ana ndini ndamubata

 • Havasi vemasowe. NdevaMwazha.’ Africa yeduuu.

 • Maiwe! Madisnyongoro chaiwo

 • zviri normal. chero mudzimba munopokanwa chero nfiro musherefu dzinogumhanha

 • zviri normal. chero mudzimba munopokanwa chero nfiro musherefu dzinogumhanha

  • Musanyepe imi normal yekukakavadzana muchurch? Inormal yechii iyoyi. Zvasiyanei nebhawa , kana zvafanana nemudzimba hasisiri chechi

 • Hmmm varume vakandirovera mapurisa ndikabvuma avo.vanorema avo

 • Admin you shld learn to differentiate these churches ava havasi vekumasowe

 • Vamafukidze musanyepere vanhu munofanidza zvemumba na mwari here imi kuna mwari hakuna gakava kana shoko rekuroyana kana pakadaro mweya wamwari unobva chikonzero haugare patsvina panegakava pose patova nasatan apa parikutaurwa nyaya yema satanizm umwe wotaura nyaya yekufukunura mwana ,,,,,,,,moti ndezvamwari ,,,,,,,,,hamusati manzwa muchanzwa zvose munoitiza church iyi takambozvitaura pano ,,hezvo zvotanga mirai muone

 • Miranda Hodzi

 • Church inokumba zvese ,nyangwe mu church ine dzidziso dza Jesu chaidzo ma satanist anotovamowo kungo disturber bedzi so disorder iyo haisiyo yatingati church iyo ndeye fake but we can conclude that regai zvikurirane kuenda kudenga is not done collectively but it individual

 • saka news dzirikutonetsa kuwana hanty

 • Ndezvekare izvo nehanda u very very behind ndezvarinhi uye kupi kwacho aaaah fonerai vanhu seh metro nekwayedza so that hamuburitse munya

 • Hanzi mutumwa waMwari ..kkkkk… manje vangeri wave kupumhana huroyi

 • Africa yeeeeeedu

 • Admin is useless

 • Pasi pano hakusi kudenge. Vanhu hazati vari Ngirozi. The whole journey of being a Christian is kuvavarira kuti vanhu vaite vatsvene. Maybe by the grace of God pamwe vanga fanana nengirozi in heaven when we die. Issues of disagreement happen when people are still alive. But it’s about how you resolve those disagreements. So you people don’t just look at the dark side.

  • U say tht bcoz hakusi kwa Magaya or kwa Makandiwa….Dai kwanga kurikko muchiti ma satanists abuda pachena but nw mukuzama ku cover buri rese.U might get to b a successful lawyer in future

  • Tendai Blessing VII first I don’t think I have much more future than what I have now. Second kwaMwazha it’s not our teaching to lambast Magaya and Makandiwa. Mwazha’s teaching is “namatirayi ma church ose” uye munamatire hurumende” this is direct quote.

  • I hav nothin against Mwazha tho…its good if he teaches u tht

  • Tendai Blessing VII Mwari rudo that’s the word mwana waMai. Mwazha teaches to love one another. Anoti ungazoda Mwari seyi wausati wambowona. Ida wekwako sekuda kwaunozviita iwewe. Uye what you see on that clip is evidence yekuti “munhu is vulnerable uye anenge akundwa na Satan” but what is important is to quickly come back to God worega kuramba waka batwa naSatan iyeye.

  • great…then

   ini chandisingade vanhu vano shora amwe ma church

 • Media kunyepa imboregaiwo plz nyorai pamasvika kana zvamaona ava ndevekwamwazha ava havasi vemasowe. Kumasowe hakuna vanonzi Vaparidzi kana mufundisi or mudhikoni.

 • Kunetsana kunowanika kana kudenga chaiko satani mwana wamwari chaiye akazodzingwa kudenga nekuda kwekuda hukuru akarambwa nengirozi dzese ska kunetsana pakati pevanamati kunotowanda bcz satani anenge atuma ngirozi dzake kuzovhiringa.

 • Almost Everyone is trying to defend MAPOSTORI .Jus imagine dai kwanga kuri kwa MAGAYA OR KWA MAKANDIWA or these NEW CHURCHES.vanga dai vanzwa neku shorwa nekutukwa vachinzi – “ma satanists aya atanga”…isnt it HYPOCRICY???. i blv u all make Good Lawyers…Change yo careers n try law.Nekuti muno kaka nharo nepadzisinga kakiki

  #Zvirehwa rehwa zvana Murehwa#

 • .

 • Hakuna kusina zvako

 • Ndoooo kumasowe ikoko ????….. Kahanda kebepa nxaaaa kumasowe hakuna zvema bible wanza here admin dzima nyaya yako.