For Zimbabwe by Zimbabweans

Prophet Uebert Angel and Apostle Vutabwashe ‒ Story of the Pioneers Talkshow

Prophet Uebert Angel and Apostle Vutabwashe ‒ Story of the Pioneers Talkshow

 • Mbavha iyi

  • Akambokubireyi nhaiwe? Chandakadzidza pavanhu vari against vaporofita, panezvamunobata bata ndosaka muchivenga vaporofita.

  • Pawakabirwa why usina kumusungisa ndiwe wakapusa

 • wakabirwei nhaiwe

 • todarirei kutuka vanhu vaMwari tozviwanira jambwa

 • Jambwa??hakuna curse inouya kumunhu nekuti atuka munhu waMwari hakuna verse yakadaro kana iripo vhura.Angel is a fake prophet period..

  • Elisha akanzi nyamanza & then chi chakazoitika zviya??

  • Taurira dofo iro risati ravukura kuenda kure kuti Bible rinoti kudini pamusoro pevanhu vaMwari?

  • Saka Angel anzi Nyamhanz here??

  • Angel wekuporofita kuti mukadzi paakarara first round akashandisa condom pamberi pechechi onzi munhu waMwari iyeye..

  • Vashumiri vedu vemunew testament were given the word to give the people not curses.Elijah was under the old testament order kwekuti waiti ukatadza waibva wasangana nazvo ipapo ipapo kana kutotemwa nematombo or even kufa.Now tava mutestament yenyasha nekutenda vanaPaul vainzi vabvotomoki asi havana kumbobvira vati I curse you.Musaverenge bible kunga marema.Makatsva panyaya dzevhangeri u re so broke its far much better kuti munyarare

  • Acts17vs16 While Paul was waiting for them in
   Athens, he was greatly distressed to see
   that the city was full of idols. 17 So he
   reasoned in the synagogue with both
   Jews and God-fearing Greeks, as well as
   in the marketplace day by day with those
   who happened to be there. 18 A group of
   Epicurean and Stoic philosophers began
   to debate with him. Some of them asked,
   “What is this babbler trying to say?”
   Others remarked, “He seems to be
   advocating foreign gods.” They said this
   because Paul was preaching the good
   news about Jesus and the resurrection.

   Paul was called a babbler here in Shona mubvotomoki but haana kuti I will curse you.Hapana zvakaitika kwaari kunyangwe zvazvo aiva munhu waMwari chaiye..

  • Jesu chaiye Mwana waMwari akatukwa nekurambwa nevangani,ndiani akaita Jambwa!Takanyeverwa mumatsamba ese aPauro kuti tivangwarire vaporofita venhema,zvikara zvinouya zvakapfeka makushe egwayi,saka kuchenjedzana kunodiwa.We shd nt force ppl t accept a Prophet.If a prophet is genuine,let him show by his fruits .shoko rakatitendera kuedza Mweya yese tione kana yakabva kuna Mwari,chazvakanakira varasiki vanotofanira kuvapo nekuti chiporofita chinofanira kuzadzikiswa .Kune vasingadi kururama vasingadi kubvuma chokwadi,Mwari vanotokutumira ivo Mweya wekuti unyebereke nemboko dziya,,Read 2 vatesaronika 2 vs 11 somewhere there.

  • Taura zvako Calvin..

  • They want to comment on gospel affairs dzavasingazive…

 • Read yr Bible man-no such office as modern Apostle & Prophet – thats how Father spoke to humanity in them days – people like u cause disasters for the genuine u mislead

 • rather, story of the scummy scammers

 • Two Masvingo devils uniting forces

 • Mbavha dziye dzatanga