For Zimbabwe by Zimbabweans

“Back to sender, varoyi ngavadzoserwe zvinhu zvavo” – Madzibaba Katuka (VIDEO)

 • Kana vadzoserwa zvozodii?

 • N’anga dziye dzoita mari dzakahwanda nezita rekuti Madzibaba A lot of thieves and Sangomas have turned to be ana Madzibaba zvichapera Jesu mambo wepasi rose achatonga achizarira nhema dzose

  • Ko ana Magaya hauvaone here benzi remunhu haikona

  • Saka zvehubenzi zvabvepiko nhai mukoma Victor Mutangiri pane reason yekuti ndingatukwe here pane zvandanyora sorry mukoma kana ndakutadzirai

  • Shingie ungahakire pano nekuda kwevanhu vasina njere here vanongo funga kutuka chete

 • Nhai,what’s the point of sending zvinhu back,if you have power destroy zvinhu zvachoka and let muroyi wacho know that there is God our Savior.

  • Hamusati marwadziswa vakuru

  • Haa Tawanda,warasika

  • tawanda uri right even the bible says usarega muroyi achirarama

  • Hey its not for us to decide who should live and who should die. Its for the Lord to decide.

  • BRIAN WAKAMBOFIRA HERE ZVEKUTI UCHIVIGA BABA NHASI THREE DAYS LATER MWANA WAKO WOKUBEREKA OTEVERA.KANA USINA ZVEKUTAURA NYARARA WANGU.

  • Whoever coined the phrase “Go back to sender was not stupid”

  • imi kune muroi anoti as long ndirimupenyu ahafe akaita chinhu so back to sender ini handina tsitsi nemuroyi ndinotiita zvakareva bible shoko pariiti only e violent shall take it by force moti panosekererwa muroyi

  • suffer not ur witch to live… ndozvinoreva bible..

  • Kunyengerera muroi kuti anyatso pedza vanhu kuti zvadii? Kana demo chairo rinoita. Chete tinavo pano vamwe varoi vacho. Pasi nevaroi vese.

  • Munamati chaiye haamboti back to sender, you have to pray for them to repent

  • Thank you Peter Peter

  • Pray for them to repent dai zvaive nyore as you say Jesu paakauya panyika angadai akasiya munhu wese akunamata

  • Saka waida asiye akuudzai zvese here,how about just do the right things

  • Akasatiudza zvese toudzwa nani that’s why the word is there. Repentance ichoice yemunhu dai zvainamatiranwa ini Hama dzangu dzese dzingadai dzichinamata

  • Sha zvikauraira vanonotora zvimwe munhu ngangofa nezvinhu zvake

  • It is the Lord who decides who dies and who lives

  • kutsiva ndekwangu anodaro jehovha usadzorere chakaipa nechakaipa

 • varoyi vanga vajaira.varombo vanga vaona nhamo .madzibaba mabva nepiko?

 • Madzibaba katuka pakuzoti ndavamutumwa apoo ummmmmm kkkkkkkkkk ingoshandirau vanhu makanyarara

 • Vana madzibaba havaiti zvekubuda munhau izvo haasiri mupositori wekwa Johwani uyo nxaaa

 • ZimDanceHall

  The Bible says that we fight not against flesh and bloo Even those who you want to send

 • Dambudziko nderekuti vamwe ipo pano varoyi ndivana amai vavo Nana ambuya vavo that’s why vachitaura zvisina kana maturo nxaaaa iwe muroyi unomunamata chii munhu asina tsitsi newe anourayira huku husiku okusunga kuti usaita mwana kana kukusiya urinherera kutora hupfumi hwako hwese

 • Ngavadzoserwe vanodzorera kwavakazvitora

 • ini hangu ndoida back to sender ngazvidzokere kwazvakabva munhu anzwe kurwadza kwazvo

  • Yes ndizvozvo back to sender kwete kusundira mumwe munhu, ikoko kwazvabva ngazvidzokere zvinopedzerana.πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒ

 • Tit for tat is not christianity

  • So which one is christianity? Ndimi vacho munoroya imi usavhikira regai munhu asotwe nemabasa ake akaipa anzwe kurwadza kwazvo iye muridzi, Iwe ungafara here kuti zvisundirwe kumwana wako kana imwe hama iri innocent asi iye muridzi wezvinhu aripo pamwe ari bhizi kutobika zvimwe, back to sender with interest ndizvo manje.

 • guyz wanhu varakurambura mudzimba umu kutadza kuroorwa kushandiswa nezvikwambo vamwe vachiita mari vanhu vari kupedzwa nezvinhu zvakabatwa nehama dzavo mimba dzinongobva munhu ashinhirwa nemunhu uriwe hw would u feel pamberi nego back to sender hoko chiororo

 • BACK TO SENDER NEKUTI MUROI HAANA TSITSI ZVACHOSE KANA AFUNGA KUKUURAYA UNOFA ZUVA RAKACHEKA NYIKA KWAZVABVA NGAZVIDZOKERE IKOKO

 • Naiyewo muroyi God s not that business that’s the devil s works

 • Back to sender armen

 • Good! Amen!

 • Pamwe ari kutodaro iye anezvakevo….vazhinji wave kuhwanda nechurch

 • Go bak to sender itori bho… Tit for tat

 • Eish, kwakatanga ari maPastor/ Prophet akati tekeshe neminana, iyezvino taamugore rana Madzibaba back to sender.

  Regai nditotanga kugadzirira kuita Madzimai

 • Back to sender is as good as waroya. No difference btn the two of u.

 • Back to sender is as good as waroya. No difference btn the two of u.